Merhaba,

Çok güzel bir oluşum, tebrik ederim. Bütün projeleri tek tek inceledim fakat projeleri alfabetik dizmek ne kadar adaletli olsa da sürekli güncellenen bir yazıyı ara ara takip etmek isteyenler için yeni eklenenleri incelemek oldukça zor oluyor.

Yeni eklenenleri en alta ekleyebilir misiniz? veya genel düzeni bozmadan uygulanabilecek bir çözüm varsa o da olur tabii.

Full stack developer | .NET & Vue.js & Flutter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store